Miljö

Pigxcel bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål

En investering i Pigxcel är inte bara en lönsam affär, det är också en investering för miljön och en mer hållbar framtid. En mer precis kontroll och optimering av alla led i grisproduktionen, resulterar i minskad foderåtgång, effektivare produktionstider och därmed också minskade utsläpp av växthusgaser.

FN har identifierat 17 globala mål för en hållbar utveckling. Pigxcel uppfyller några av de viktigaste målen:

Smart Agritech Solution Globala mål 8

Eliminerar stress

 • Manuell vägning är förenat med mycket stress och hög skaderisk för både grisar och personal.
 • En gris på 120 kg kan springa omkull personalen i samband med vägning.
 • Stresspåslaget innebär att grisen inte äter på en–två dagar efter vägningen vilket innebär en förlorad produktionsdag.

Eliminerar stress

 • Manuell vägning är förenat med mycket stress och hög skaderisk för både grisar och personal.
 • En gris på 120 kg kan springa omkull personalen i samband med vägning.
 • Stresspåslaget innebär att grisen inte äter på en–två dagar efter vägningen vilket innebär en förlorad produktionsdag.
Smart Agritech Solution Globala mål 9

AI är framtiden

 • Ett unikt tekniskt genombrott
 • Pigxcel kommer att revolutionera marknaden för grisproduktion lokalt, regionalt och globalt.
 • Möjlighet till kvalitetsuppföljning som aldrig tidigare varit möjlig.

AI är framtiden

 • Ett unikt tekniskt genombrott
 • Pigxcel kommer att revolutionera marknaden för grisuppfödning lokalt, regionalt och globalt.
 • Möjlighet till kvalitetsuppföljning som aldrig tidigare varit möjlig.

Mindre miljöpåverkan

 • Tack vare en förbättrad uppföljning och en optimerad produktion, sparas foder och vatten samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.
 • Förbättrad spårbarhet.

Mindre miljöpåverkan

 • Tack vare en förbättrad uppföljning och en optimerad produktion, sparas foder och vatten samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.
 • Förbättrad spårbarhet

Grisproduktion i ett kretsloppstänk

Grisköttsproduktion bidrar till minskat behov av fossil energi

I många länder i Europa har investeringar i biogasproduktion varit en viktig del för att minska beroendet av fossil energi. Allra längst på det här området har Tyskland kommit, men biogasen har stor utbredning även i övriga Europa. Här i Sverige har betydande investeringar gjorts i biogasverk främst inom grisproduktion men även hos stora nötköttsproducenter.

I Tyskland har satsningen på biogas bidragit till att öka den inhemska produktionen av griskött, så att man idag är en av världens ledande producenter. Grisen har blivit ett steg i det kretsloppstänk som funnits länge i landet. Istället för att ”mata” biogasanläggningarna med gräs, majs och spannmål, så låter man grödorna bli grisfoder.

Kretsloppsprincipen i Tyskland är att med spannmål och majs producera griskött av hög kvalitet. I nästa steg blir grisarnas gödsel under produktionstiden samt slaktresterna (ca 30 % av den levande grisens vikt) en ytterst värdefull råvara för att uppnå optimal effektivitet i biogasanläggningarna. Mikroberna i en biogasanläggning producerar mera gas när de ”matas” med fett och animaliskt protein. Slaktavfall och grisgödsel är därmed en mycket uppskattad råvara för världens biogasproducenter.

I Sverige har landets politiker ännu inte varit lika målstyrda för att nyttja ett kretsloppstänkande system som i Tyskland. Det finns dock flera stora satsningar genomförda bland annat i Västra Götaland där såväl Länsstyrelse som Regionen stöttat investeringar i biogasanläggningar, där grisgödsel och slaktavfall utgör viktiga råvaror i produktionen av gas. Särskilt i Dalsland finns en betydande grisproduktion som också anammat den tyska idén att producera biogas som en värdefull biprodukt i ett biologiskt och cirkulärt kretslopp.

Nyligen togs ett beslut att bilda Sveriges och sannolikt Nordens största biogasprojekt i Västra Götaland med för närvarande 200 tecknade andelsägare. Andelsägarna är av alla slag men med en betydande andel grisföretagare. Projektet förväntas vara i drift inom 3-5 år. Det visar att även Sverige har ett tydligt mål mot kretsloppstänk inom grisproduktionen.

Vi reducerar klimatavtrycket med

- 0 %

Klimatavtrycket är baserat på följande:
Pigxcel kan reducera klimatavtryck med hela 85.500 CO2-ekvivalenter för en årsproduktion på 5.000 grisar.
Foderåtgång står för 54% av klimatavtryckets och hantering av stallgödsel för 36%.