Pigxcel

Låt vår algoritm göra det tunga jobbet

En kamera, monterad i taket på boxen, tar bilder när grisarna är i rörelse. Bilderna granskas och en algoritm beräknar grisens vikt ± 2 kg. Bilder på grisar som avviker från den önskade tillväxtkurvan sparas, övriga kasseras. Informationen visas i en app och genererar dagliga notifieringar om de avvikelser där grisar växer för snabbt eller för långsamt. Tillväxtdiagram och bilder hjälper dig att upptäcka problem och sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede.

optimera lönsamheten i grisuppfödning med Pigxcel

Data som skapar mervärden i hela värdekedjan

Att veta när dina grisar är redo för slakt, är värdefull information för både slakterier och efterföljande handelsled. Det underlättar både marknadsplaneringen för griskött samtidigt som leveransförutsägelsen eliminerar alla eventuella frågetecken.

Som grisföretagare kan du enklare hålla slakteriet uppdaterat om din produktion och planerade slakt samt försäljning, genom att kontinuerligt dela data ur ditt Pigxcel-system. Det skapar mervärden för samtliga aktörer i värdekedjan.

Teknisk beskrivning av Pigxcel

Pigxcel är byggt av ett antal moduler, där helheten bildar ett komplett system för vägning av grisar med hjälp av avancerad kamerateknik och AI (Artificiell Intelligens).

Pigxcel Edge installeras på gården där ett nätverk av kameror samlar in bilder på grisar som processas med hjälp av maskinträning (Machine Learning) för att få fram det statistiska underlag som behövs för att beräkna grisarnas dagliga vikt.

Systemet har under lång tid tränats med hjälp av tusentals annoterade bilder för att göra maskinträningen träffsäker och exakt. Med hjälp av Pigxcels AI-modul går det att kontinuerligt träna systemet på insamlade bilder och på så sätt öka noggrannheten i viktmätningen samt övervaka att kameror och AI-algoritmer fungerar enligt plan.

Uppmätta vikter skickas vidare till Pigxcel Cloud som analyserar vikterna och räknar ut viktökning per dag och jämför denna data med uppsatta viktmål.

De bilder som samlas in och som klassas som avvikelser lagras också i Pigxcel Cloud, så att dessa kan användas för att analysera orsaken till avvikelsen i förhållande till den uppmätta vikten.

När ett viktmål uppnåtts, eller om vikten ligger under uppsatt viktmål, skickas en notifiering till producenten som kan göra lämpliga korrigeringar av fodertillförsel alternativt förbereda för slakt.

Via Pigxcel Portal kan grisproducenten kontinuerligt följa hur vikten förändras över tid, ange viktmål, ta ut rapporter samt hantera sina notifieringar.